Νέα

Βραβείο Καινοτομίας

Με μεγάλη τιμή ανακοινώνουμε την πιστοποίησή μας ως καινοτόμου ΜΜΕ, από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λειτουργούμε στηριζόμενοι στην πολύπλευρη και εντατική καινοτόμο έρευνα στην υδρομεταλλουργία με συνέπεια, επιμέλεια, υπευθυνότητα και σε συμμόρφωση με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

 

Sharing our innovative culture with you!