Νέα

Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος

Το Βραβείο  Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος απονέμεται από το ΚΥΚΠΕΕ και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος (υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος), στον οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της  επιχειρησιακής του πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μειώνει τις καταναλώσεις φυσικών πόρων μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Hellenic Minerals νιώθει περήφανη που έλαβε το χρυσό βραβείο για το έτος 2022 και θεωρεί την περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη ως χρέος της. Θα συνεχίσει να επενδύει σε λύσεις που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Sharing our innovative culture with you!