Βιωσιμότητα

Περιβάλλον
Εργαζόμενοι
Κοινωνική Ευθύνη

Αρχές

  • Αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της λειτουργίας μας συνολικά, με την ίδια φροντίδα και ευαισθησία.
  • Προωθούμε κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης με κάθε νομοθεσία.
  • Υποστηρίζουμε ότι η δραστηριοποίησή μας οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες.

 

Κυριότεροι άξονες προτεραιότητας της Εταιρείας είναι:
  • Η δημιουργία σημαντικού ύψους εξαγωγικής δραστηριότητας με ένα προϊόν που είναι αποτέλεσμα έρευνας και καινοτομίας.
  • Η δημιουργία τεχνολογικής αριστείας.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η εκπαίδευση και η απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων.
  • Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και του πολιτισμού.

Sharing our innovative culture with you!