Βιωσιμότητα

Αρχές
Περιβάλλον
Εργαζόμενοι
Κοινωνική Ευθύνη

Περιβάλλον

,Στην Hellenic Minerals πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη βιομηχανική δραστηριότητα. Την πεποίθησή μας αυτή την κάνουμε πράξη μέσω ενός τεκμηριωμένου και αποτελεσματικού Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε όλες τις δραστηριότητές μας και μέσω της δέσμευσής μας για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν στο θέμα αυτό.

cyprus forest

Μια φιλική μέθοδος

Η υδρομεταλλουργική μέθοδος παραγωγής που χρησιμοποιούμε είναι μια τεχνολογία σύγχρονη, πρότυπη και φιλική προς το περιβάλλον με μικρές ενεργειακές απαιτήσεις και αποφυγή δημιουργίας αερίων αποβλήτων από καμίνους ή από άλλες διεργασίες. Θεωρείται από τους ειδικούς ως το μέλλον της μεταλλουργίας.

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με βάση την αρχή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, τις καλές πρακτικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία και την πολυετή εμπειρία μας στα μέτρα πρόληψης της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Μείωση του αποτυπώματος

Για να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα:

  • Συμμορφωνόμαστε απόλυτα με όλες τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Προστατεύουμε το περιβάλλον κατά την άσκηση της παραγωγικής μας δραστηριότητας, υιοθετώντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, μέτρα αντιμετώπισης κάθε κινδύνου και καταρτίζουμε σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
  • Προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα στην περιοχή όπου δραστηριοποιούμαστε.
  • Ενσωματώνουμε περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών μας.

     

Παρακολούθηση και προστασία

Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την αρχή και στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, στο οποίο καταγράφονται μια σειρά από παραμέτρους, όπως η ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και ο θόρυβος κλπ.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε με στόχο να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του φυσικού μας περιβάλλοντος και να αξιολογούμε την περιβαλλοντική μας επίδοση. Οι μετρήσεις μας είναι τη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

miners

Αποκατάσταση και ανάδειξη

Η εταιρεία εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος εντός της παραχωρηθείσας Μίσθωσης, που έχει σωρευτικά επιβαρυνθεί από παλαιότερες εξορυκτικές εργασίες που έχουν γίνει στην περιοχή. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στην σταδιακή αποκατάσταση του τοπίου μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης και δενδροφύτευσης των χώρων σε συνδυασμό με άλλες πιθανές χρήσεις (π.χ. γεωπάρκο, μονοπάτι της φύσης, περιοχές θέασης).

Καθώς στην περιοχή της Σκουριώτισσας πραγματοποιήθηκε ίσως η ιστορικότερη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα της Κύπρου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση της περιοχής, η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην προβολή της ως μνημείου αρχαιομεταλλευτικής και αρχαιομεταλλουργικής κληρονομιάς.

Sharing our innovative culture with you!