Βιωσιμότητα

Αξίες
Περιβάλλον
Εργαζόμενοι
Κοινωνική Ευθύνη

Εργαζόμενοι

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποί της είναι ταυτόχρονα και η δύναμή της και προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο Ανθρώπινο Δυναμικό της επενδύοντας στην ανάπτυξή του και παρέχοντας ένα ασφαλές και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας είναι οι άνθρωποί μας, ένας συνδυασμός από πεπειραμένα στελέχη και νέους επιστήμονες και τεχνικούς.

Η ομάδα μας αποτελείται από εργαζόμενους που μοιράζονται την κουλτούρα της εταιρείας, με άριστη γνώση του αντικειμένου τους και με εξαιρετικές δυνατότητες. Μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και τις δίκαιης διαχείρισης, τους εξελίσσουμε και θέλουμε κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ασφαλής και παραγωγικός.

Υγεία και Ασφάλεια

Η εταιρεία δίδοντας ύψιστη σημασία στη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου, εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας και Πρόληψης Επαγγελματικών Ασθενειών (ΟΣΑΚΠΕΑ). Σκοπός του συστήματος αυτού, που στηρίζεται πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω σχετικής Δήλωσης Πολιτικής, είναι η ενεργός εμπλοκή όλων των συντελεστών της εταιρείας στην αναβάθμιση των επιδόσεών της στους τομείς της ασφάλειας και της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε μέλους της ομάδας ωφελεί τη συλλογική προσπάθεια. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε τη διαρκή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων μας, όχι μόνο μέσα από την καθημερινή συνεργασία αλλά και μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης. Στον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της μεταλλουργίας, η γνώση και η ανάπτυξη γίνονται μόνο όταν οι εταιρείες – φορείς των δραστηριοτήτων λειτουργούν ως μαθησιακός οργανισμός και αυτό, είναι κατατεθειμένη θέση της εταιρείας μας.

Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε υπεύθυνη, δίκαιη και διαφανή διαχείριση σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελώντας άριστο παράδειγμα εργοδοσίας. Εφαρμόζουμε τις πρόνοιες μιας από τις πιο εξελιγμένες δίκαιες και πλήρεις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κάτι που έχει συντελέσει στη σύναψη άριστων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού.  

Sharing our innovative culture with you!